Kvantifikace znečišťujících látek ze spalování biomasy

Jak směrnice o průmyslových emisích, tak směrnice o středních spalovacích zařízeních vyžadují pravidelné monitorování emisí, které musí provádět společnosti, které mají příslušnou akreditaci (např. MCERTS – Monitoring Certification Scheme For Equipment).

Jsme často oslovováni v situacích, kdy provozovatel zjistí, že jím provozovaný zdroj překračuje limitní hodnoty koncentrací znečišťujících látek. V této situaci obvykle používáme protokoly o zkouškách jako výchozí bod pro diagnostiku problému.

Monitorování emisí je také velmi důležité pro správnou kalibraci systémů SCR a schvalování každé nové instalace. Systémy SCR mohou zahrnovat i analyzátory a přidružená zařízení pro záznam dat, ke kterým lze v případě potřeby přistupovat vzdáleně.

Large Scale Biomass Testing

Objevte další informace o znečišťujících látkách pocházejících ze spalování biomasy ve velkých zdrojích a o možnostech jejich omezení:

PŘEHLED
Chemie
Oxidační katalyzátor
SCR
Předpisy
Produkty
Specialisté na snižování znečištění ovzduší

Odborníci na technologie snižující koncentrace znečišťujících látek v plynech pocházejících z vaření a spalování biomasy s cílem zlepšení kvality ovzduší.

KONTAKTUJTE NÁS