SKR – VELKOKAPACITNÍ BIOMASA

SKR znamená selektivní katalytickou redukci a je technologií používanou pro rozkládání oxidů dusíku (NOx). V chemii se “redukcí” rozumí reakce, v níž jsou atomy kyslíku odděleny od jiného prvku, tj. je to opak toho, co je oxidace.

Při termických procesech se často vytvářejí oxidy dusíku, které jsou škodlivými znečišťujícími látkami, které vzbuzují obavy. Selektivní katalytická redukce se provádí zavedením jiné sloučeniny, nazývané redukční látka, která nabádá atomy kyslíku k “skoku lodi” z molekul NOx, aby místo toho reagovaly s redukčním činidlem. Ve většině případů se k podpoře této reakce používá katalyzátor, v tomto případě dochází v teplotním rozmezí 150 až 600oC. Bez katalyzátoru je zapotřebí vyšší teplota.

Nejběžnějším redukčním činidlem používaným v procesech SKR je amoniak. Lze jej zakoupit ve formě roztoku amoniaku nebo alternativně použít roztok močoviny, jako je Adblue. Močovinové roztoky jsou snadněji skladovatelné a manipulovatelné než roztok amoniaku a jsou také široce dostupné, avšak pokud jsou vstřikovány přímo do kouřových plynů, vyžadují minimální teplotu 300oC.

Je velmi důležité, aby množství vstřikovaného redukčního činidla odpovídalo množství NOx přítomnému ve spalinách. Pokud je množství příliš nízké, poníží se snížení emisí NOx, zatímco pokud je příliš velké, uvolní se amoniak. Proto je vyžadován sofistikovaný systém vstřikování redukčního činidla.

Dob?e navržený systém SCR je schopen snížit emise NOx o více než 90%

Prozkoumejte další informace o biomasě velkého měřítka:

Prehled
Chemicky Proces
Katalyza
Regulace
Testovani
Systemy

KATALYZÁTORY PRO čISTěNÍ TEPELNÉHO PLYNU

ODBORNÍCI V TECHNOLOGII PURIFIKACE VZNIKLÝCH PLYNů
REDUKCEZNE čIŠTěNÍ PLYNY VZNIKAJÍCÍ PřI VAřENÍ A SPALOVÁNÍ BIOMASY

KONTAKTUJTE NÁS