Využití selektivní katalytické redukce ke snížení znečištění ze spalování biomasy

SCR je zkratka pro selektivní katalytickou redukci a jedná se o technologii používanou k rozkladu oxidů dusíku (NOx).

Redukcí se obecně rozumí proces snižování oxidačního čísla atomu, iontu nebo molekuly.

Při horkých procesech často vznikají oxidy dusíku, což jsou škodlivé znečišťující látky, které vzbuzují stále větší obavy.

Selektivní katalytická redukce funguje tak, že se do proudu spalin zavede další sloučenina, označovaná jako “redukční činidlo”, která přiměje atomy kyslíku, aby “odskočily” od molekul NOx a místo toho reagovaly s tímto činidlem.

Ve většině případů se k podpoře této reakce používá katalyzátor, přičemž se jeho pracovní teplotní okno pohybuje v rozsahu 150 – 600 °C.

Bez katalyzátoru se teplotní okno posouvá ve směru vyšších teplot. Nejběžnějším redukčním činidlem používaným v procesech SCR je čpavek. Ten lze zakoupit ve formě roztoku, případně lze místo něj použít roztok močoviny, například Adblue.

Skladování i manipulace roztoků močoviny je v porovnání s roztokem čpavku jednodušší. Roztok močoviny je také dostupnější, nicméně při přímém vstřikování do spalin vyžaduje pro reakci teplotu alespoň 300 °C.

Je velmi důležité, aby množství vstřikovaného redukčního činidla odpovídalo koncentraci NOx ve spalinách. Pokud je množství redukčního činidla příliš nízké, nebude dosaženo potřebné snížení koncentrace NOx, zatímco pokud je příliš velké, bude se do spalin uvolňovat amoniak. Proto je vyžadován sofistikovaný systém vstřikování redukčního činidla. Dobře navržený systém SCR je schopen snížit emise NOx až o více než 90 %.

Zjistěte více informací o emisích ze spalování biomasy ve velkých zdrojích a o tom, jak je lze snížit:

Přehled
Chemie
Oxidační katalyzátory
Předpisy
Testování
Produkty
Specialisté na snižování znečištění ovzduší

Odborníci na technologie čištění horkých plynů pro snížení koncentrací znečišťujících látek z vaření a spalování biomasy za účelem zlepšení kvality ovzduší

KONTAKTUJTE NÁS