REGULACE VELKOKAPACITNÍ BIOMASY

V Evropě je největším vývojářem předpisů týkajících se emisí spalování biomasy v průmyslovém měřítku směrnice o středních spalovacích zařízeních (MCPD). To platí pro elektrárny s tepelným příkonem v rozsahu od 1 do 50 mW, a má rozmezí termínů provedení od prosince 2018 do ledna 2030 v závislosti na velikosti stanic, a na tom, zda jsou nové nebo existující. Hlavním zaměřením MCPD je snížení emisí NOx, u některých druhů paliva je však také regulováno množství SO2 a prachu.

Large scale biomass regulations

Továrny větší než 50mW jsou normálně regulovány podle stávající směrnice o průmyslových emisích.

Továrny s tepelným příkonem menším než 1 mW nejsou vtahovány na MCPD, ale často jsou požadovány, aby splňovaly emisní limity, aby byly způsobilé pro grantové financování.

Nová zařízení používaná v zařízeních s výkonem do 1mW by měly být v souladu s požadavky směrnice o ekodesignu.

Prozkoumejte další informace o biomasě velkého měřítka:

PŘEHLED
Chemicky Proces
KATALÝZA
SKR
TESTOVÁNÍ
SYSTÉMY

KATALYZÁTORY PRO čISTěNÍ TEPELNÉHO PLYNU

ODBORNÍCI V TECHNOLOGII PURIFIKACE VZNIKLÝCH PLYNů
REDUKCEZNE čIŠTěNÍ PLYNY VZNIKAJÍCÍ PřI VAřENÍ A SPALOVÁNÍ BIOMASY

Contact UsKONTAKTUJTE NÁS