Znečištění z velkých zdrojů spalujících biomasu a jak jej omezit

Stále více se prosazuje trend spalování biomasy jako zdroje energie ve velkých zdrojích. Výsledkem je nízkouhlíková energie, která však zároveň může souviset s emitováním toxických znečišťujících látek, jako je oxid uhelnatý, uhlovodíky, pevné částice nebo oxidy dusíku.

S rostoucím tepelným výkonem spalovacího stacionárního zdroje, se zvyšuje i význam a dopad prostředků pro snižování emisí. Velké zdroje určené pro spalování biomasy využívají sofistikovanější kontrolní mechanismy než domácí zařízení, což umožňuje udržení složení spalin v užším rozsahu. To umožňuje použití sofistikovanější technologií pro následné čištění spalin.

Pro výstavbu nových zařízení jsou často vyžadována povolení, jejichž získání může být podmíněno splněním přísných norem vztažených ke koncentraci znečišťujících látek ve spalinách. Případné financování výstavby formou dotací může být spojeno s požadavkem na plnění přísnějších koncentrací znečišťujících látek ve spalinách, přičemž tyto požadavky určuje poskytovatelem dotace.

Large scale biomass

Zjistěte více informací o emisích ze spalování biomasy ve velkých zdrojích a o tom, jak je lze snížit:

Chemie
Oxidační katalyzátory
SCR
Předpisy
Testování
Produkty
Specialisté na snižování znečištění ovzduší

Odborníci na technologie čištění horkých plynů pro snížení koncentrací znečišťujících látek z vaření a spalování biomasy za účelem zlepšení kvality ovzduší

KONTAKTUJTE NÁS