OXIDACE PLYNů VZNIKAJÍCÍCH PřI SPALOVÁNÍ VELKOKAPACITNÍ BIOMASY

Mnohé znečišťující látky vznikající při spalování biomasy jsou výsledkem neúplného spalování, například oxidu uhelnatého, VOCs, dehtových sloučenin apod. Katalytická oxidace může být považována za proces sekundárního spalování, ve kterém jsou oxidované všechny organické sloučeniny, které zůstaly z primárního spalování do oxidu uhličitého a vody.

Katalytická oxidace je závislá na teplotě a obecně vyžaduje, aby byly teploty v rozmezí 250 až 450oC pro svůj účinek. Je to však podstatně méně, než je požadováno pro nekatalytické oxidační techniky, jako je použití přídavných spalovačů, a proto je často ekonomičtějším a ekologičtějším řešením.

Při navrhování katalytického oxidačního systému pro aplikaci velkého měřítka biomasy je vždy na prvním místě teplota. Další etapou je přemýšlet o znečisťujících částečkách a prachu, aby se zajistilo, že konstrukce katalyzátoru zabrání tomu, aby se zablokovala. Zatřetí je třeba zvážit žíravé látky ve spalinách, jako je síra a chlor, které mohou zkrátit životnost katalyzátoru, pokud nejsou používány speciální nátěry.

Prozkoumejte další informace o biomasě velkého měřítka:

Prehled
Chemicky Proces
SKR
Regulace
Testovani
Systemy

KATALYZÁTORY PRO čISTěNÍ TEPELNÉHO PLYNU

ODBORNÍCI V TECHNOLOGII PURIFIKACE VZNIKLÝCH PLYNů
REDUKCEZNE čIŠTěNÍ PLYNY VZNIKAJÍCÍ PřI VAřENÍ A SPALOVÁNÍ BIOMASY.

KONTAKTUJTE NÁS