Oxidace znečišťujících látek ve spalinách ze spalování biomasy ve velkých zdrojích 

Mnoho znečišťujících látek (například oxid uhelnatý, těkavé organické látky, dehtové sloučeniny atd.) vzniká při spalování biomasy v důsledku nedokonalého spalovacího procesu.

Katalytickou oxidaci lze považovat za sekundární proces spalování, při němž veškeré organické sloučeniny, které nedoreagovaly při primárním spalování, oxidují na oxid uhličitý a vodu.

Katalytická oxidace je závislá na teplotě a obecně vyžaduje teploty v rozmezí 250-450 °C, aby byla účinná. Tato teplota je však podstatně nižší, než je teplota potřebná pro nekatalytickou oxidaci, např. s použitím dopalovacích zařízení (např. hořáky), a proto je často ekonomičtějším a ekologičtějším řešením.

Při navrhování systému katalytické oxidace pro velké spalovací stacionární zdroje je vždy klíčová teplota spalin. V další fázi je potřeba zhodnotit koncentraci prachu ve spalinách a navrhnout podle ní konstrukci katalyzátoru tak, aby bylo zabráněno ucpání buněk.

Za třetí je potřeba vzít v úvahu korozivní látky ve spalinách, jako je síra a chlor, které mohou v případě nepoužití specializovaných povlaků aktivních prvků zkrátit životnost katalyzátoru.

Zjistěte více informací o emisích ze spalování biomasy ve velkých zdrojích a o tom, jak je lze snížit:

Přehled
Chemie
SCR
Předpisy
Testování
Produkty
Specialisté na snižování znečištění ovzduší

Odborníci na technologie čištění horkých plynů pro snížení koncentrací znečišťujících látek z vaření a spalování biomasy za účelem zlepšení kvality ovzduší

KONTAKTUJTE NÁS