Chemie znečišťujících látek ve spalinách ze spalování biomasy ve velkých zdrojích

Biomasa je často popisována jako “uhlík”, což je v obecné rovině pravda, ale bohužel je v ní také poměrně hodně dalších molekul, které ztěžují dosažení “čistého” spalování.

I kdybychom spalovali čistý uhlík, stále by docházelo k určitému znečištění v důsledku nedokonalého spalování, a to ve formě oxidu uhelnatého a sazí. Kromě toho by teplo ze spalovacího procesu způsobilo reakci mezi kyslíkem a dusíkem ve spalovacím vzduchu, což by vedlo ke vzniku oxidů dusíku.

 

Mezi jedny z nejdůležitějších znečišťujících látek patří dehtové sloučeniny, které se při neúplném spálení mohou uvolňovat jako těkavé organické látky, z nichž některé mohou při nižších teplotách kondenzovat a vytvářet pevné částice.

Minerální látky obsažené v palivu (popelovina) se při spalovacím procesu mění na popel, jehož část se může uvolňovat do proudu spalin jako prach. Některé druhy biomasy, jako je např. sláma, obsahují také chlor, který rovněž ovlivňuje složení spalin.

 

Zjistěte více informací o emisích ze spalování biomasy ve velkých zdrojích a o tom, jak je lze snížit:

Přehled
Oxidační katalyzátory
SCR
Předpisy
Testování
Produkty
Specialisté na snižování znečištění ovzduší

Odborníci na technologie čištění horkých plynů pro snížení koncentrací znečišťujících látek z vaření a spalování biomasy za účelem zlepšení kvality ovzduší

KONTAKTUJTE NÁS