Kvalita ovzduší v komerčních kuchyních

Existují dvě kategorie předpisů, které se týkají emisí z varných spotřebičů spalujících pevná paliva: první se týká zdravotních a bezpečnostních předpisů uvnitř budovy, zatímco druhá se zaměřuje na dopad na životní prostředí v okolí.

Ze zdravotního a bezpečnostního hlediska je hlavním problémem plynný oxid uhelnatý.

Ten může při nízkých koncentracích způsobit únavu, bolesti hlavy a nevolnost, při vyšších koncentracích pak bezvědomí a smrt.

Vzhledem k tomu, že i mírná otrava oxidem uhelnatým může zhoršit úsudek postižených osob, zvyšuje se v oblastech se zvýšeným výskytem oxidu uhelnatého (např. rušné kuchyně) také pravděpodobnost nehod a úrazů, čímž se tyto prostory stávají nebezpečným místem pro práci.

Koncentrace oxidu uhelnatého nad 30 částic na milion (ppm) jsou na pracovišti potenciálně nebezpečné, přičemž v těsné blízkosti pece na dřevěné uhlí jsme naměřili přes 1 000 ppm a v samotném kouřovodu přes 30 000 ppm (3 %)!

 

Úřad pro zdraví a bezpečnost ve Spojeném království nedávno vydal užitečný informační list s názvem “Prevence expozice oxidu uhelnatému při používání spotřebičů na pevná paliva v komerčních kuchyních”, který si můžete stáhnout z tohoto odkazu:

 

Příručka Úřadu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (PDF).

Předpisy, které se zaměřují na dopad spalování pevných paliv na životní prostředí, se obvykle liší v závislosti na oblasti (státy, regiony), kde se spalování provádí.

Ve Spojeném království je mnoho měst označeno jako “oblasti kontroly kouře”, což znamená, že spotřebiče spalující pevná paliva musí splňovat přísné limity pro hmotnostní koncentraci pevných částic ve spalinách.

Spotřebiče jsou testovány úřadem DEFRA, aby bylo stanoveno, zda tyto normy splňují.

Restaurace se také musí vyvarovat obtěžování, (například obtěžování nadměrným zápachem), přičemž pokud to nedodrží, mohou si na ně občané stěžovat a místní úřady mohou přijmout opatření k vymáhání práva.

Objevte další informace o znečišťujících látkách pocházejících z vaření na pevných palivech a o možnostech jejich omezení:

Přehled
Chemie
Katalýza
Testování
Produkty
Specialisté na snižování znečištění ovzduší

Odborníci na technologie snižující koncentrace znečišťujících látek v plynech pocházejících z vaření a spalování biomasy s cílem zlepšení kvality ovzduší.

KONTAKTUJTE NÁS