KATALÝZA PřI VAřENÍ ZA VYUŽITÍ TUHÝCH PALIV

Katalyzátory používané ve varných zařízeních na pevné palivo pracují pomocí oxidace toxických sloučenin, jako je oxid uhelnatý a těkavé organické sloučeniny, na neškodné sloučenin, jako je oxid uhličitý a vodní pára. Úkolem katalyzátoru je usnadnit oxidační reakci při nižší teplotě, než by jinak nastala. Například oxid uhelnatý oxiduje na oxid uhličitý přirozeně při asi 800 °C, Vzhledem k tomu, že tato teplota je obvykle přítomna v kouřových plynech pro kuchyňské zařízení na pevné palivo, je běžně možné instalovat katalyzátor do kouřovodu.

Catalytic Converter

Oxidační reakce, které katalyzátor podporuje, jsou známé jako “exotermní”, tj. uvolňují teplo. To znamená, že teplota spalin obvykle vzrůstá, když prochází katalyzátorem, často o více než 100 °C. Jednou z výhod je to, že reakce mají tendenci být samoudržitelné, jakmile začnou. Další výhodou je, že těžší molekuly, jako jsou saze a dehet, mohou být spáleny vyšší teplotou.

Katalyzátory mohou oxidovat jedovaté látky pouze tehdy, je-li přítomen kyslík v kouřových plynech, a někdy je obsah kyslíku nedostatečný, zvláště v případě uhelných pecí, kde je často cílem omezit přívod vzduchu na dřevěné uhlí tak, aby nehořelo příliš velkým plamenem. Pokud je v spalinách nedostatek kyslíku, katalyzátor nebude fungovat správně. Nejlepší způsob, jak to překonat, je použití “sekundárního vzduchu”, což znamená zavedení čerstvého vzduchu do spalin před katalyzátorem. Tento sekundární vzduch může být dodáván buď čerpadlem, nebo nasáván pomocí nástroje, jako je difuzér.

Prozkoumejte další informace o biomasě velkého měřítka:

Prehled
Chemicky Proces
Testovani
Regulace
Produkty

KATALYZÁTORY PRO čISTěNÍ TEPELNÉHO PLYNU

ODBORNÍCI V TECHNOLOGII PURIFIKACE VZNIKLÝCH PLYNů REDUKCEZNE čIŠTěNÍ PLYNY VZNIKAJÍCÍ PřI VAřENÍ A SPALOVÁNÍ BIOMASY

KONTAKTUJTE NÁS