Charakter znečišťujících látek z pecí na dřevo a dřevěné uhlí

Existují dva různé zdroje znečištění ze spotřebičů spalujících pevná paliva – tepelné zpracování potravin a spalování pevných paliv.

Vaření je složitý proces zahrnující několik různých typů reakcí včetně oxidace, pyrolýzy a Maillardovy reakce, která je spojena s hnědnutím potravin. Při vaření také dochází k fázovým změnám, kdy se pevné látky mění na kapaliny a kapaliny na plyn

Fázové změny se od reakcí liší tím, že jsou vratné, např. pokud se živočišný tuk v důsledku zvýšení teploty změní z pevné fáze na kapalnou, po ochlazení se vrátí zpět do pevné fáze. Typ znečištění ve výparech uvolňovaných při vaření závisí také na tom, jaké potraviny jsou tepelně připravovány, přičemž tuky, bílkoviny a sacharidy uvolňují různé chemické sloučeniny.

Jedním z významných faktorů ovlivňujících složení spalin z pohledu koncentrace znečišťujících látek je typ použitého paliva. Dřevo nebo dřevní pelety se skládají převážně z uhlíku a vodíku, a proto při jejich spalování teoreticky může vznikat pouze oxid uhličitý a voda. Ve skutečnosti jsou produkovány také škodliviny, jako například oxid uhelnatý, organické plynné sloučeniny, dehty, saze atd..

Dřevěné uhlí se od dřeva liší tím, že při jeho zpracování bylo dřevo odplyněno, tedy tvorba dehtů je při jeho spalování minimální, nicméně stále existuje významný problém s emisemi oxidu uhelnatého.

Objevte vice informací o vaření na pevných palivech:

PŘEHLED
KATALÝZA
TESTOVÁNÍ
Předpisy
Produkty
Specialisté na snižování znečištění ovzduší

Odborníci na technologie čištění horkých plynů pro snížení koncentrací znečišťujících látek z vaření a spalování biomasy za účelem zlepšení kvality ovzduší

KONTAKTUJTE NÁS