Limity pro emise z trub

V mnoha jurisdikcích existují předpisy, které se zabývají důsledky komerčního vaření na kvalitu ovzduší. Tyto předpisy se obvykle zaměřují např. na pevné částice a zápach.

Komerční trouby bez ventilace prodávané v USA musí projít testem, na základě kterého se stanoví hmotnostní koncentrace kondenzovatelných částic ve výparech z jejich provozu. Test, který se provádí podle postupu známého jako EPA202, zahrnuje postupné pečení feferonkové pizzy po dobu osmi hodin, během nichž průměrná hmotnostní koncentrace částic v proudu výparů z pece nesmí překročit 5 mg/m3.

Regulations

Předním zkušebním a certifikačním orgánem v USA je „Underwriters’ Laboratory“, nyní zkráceně označována jako “UL”. UL zařazuje trouby do různých kategorií, z nichž jedna se označuje jako “KNLZ” pro “komerční trouby s integrovanými systémy pro omezení emisí tuku ve vzduchu”. Zkušební norma UL pro tuto kategorii trub se označuje jako UL710B.

Další norma, která se vztahuje na komerční trouby bez ventilace prodávané v USA, je známá jako “ANSI/NFPA96”. ANSI je „American National Standards Institute“ (Americký národní institut pro normalizaci), zatímco NFPA je zkratka pro „National Fire Protection Association“ (Národní asociace prevence požárů), která se mimo jiné zabývá prevencí požárů v kuchyních způsobených hromaděním usazených pevných částic.

Limit pro hmotnostní koncentraci pevných částic ve výparech v proudu výparů z trouby stanovený touto normou je 5 mg/m3. Dosažení takto nízké úrovně hmotnostní koncentrace pevných částic obvykle vyžaduje použití katalyzátoru.

Poznámka: Tyto webové stránky si nečiní nárok na to, aby byly kompletním nebo aktuálním zdrojem informací o předpisech. Zájemcům je doporučeno, aby si dohledali aktuální informace u oficiálních zdrojů.

Prozkoumejte více informací o výparech z vaření na elektřině:

PŘEHLED
Chemie
Katalýza
TESTOVÁNÍ
Produkty
Specialisté na snižování znečištění ovzduší

Odborníci na technologie čištění horkých plynů pro snížení koncentrací znečišťujících látek z vaření a spalování biomasy za účelem zlepšení kvality ovzduší

KONTAKTUJTE NÁS