Limity pro koncentrace znečišťujících látek obsažených ve spalinách z kamen a kotlů určených pro spalování dřeva

Nejčastějším důvodem spalování biomasy v domácnostech je vytápění vnitřních prostor, například pomocí kamen na dřevo, nebo využitím topného okruhu s teplovodním kotlem na biomasu.

Předpisy týkající se složení spalin se obvykle liší podle toho, zda je ohříváno bezprostřední okolí zdroje (obyčejná kamna), nebo voda (typicky teplovodní kotel), přičemž existují i překryvy, například v případě kamen s teplovodním výměníkem.

Domestic Biomass Regulations

V Evropě platí pro lokální zdroje (kamna) na pevná paliva s výkonem do 50 kW a teplovodní kotle na pevná paliva s výkonem do 1 MW normy směrnice o ekodesignu (EN16510-1:2022, Nařízení Komise (EU) 2015/1189 a Nařízení Komise (EU) 2015/1185)).

Tyto dokumenty stanovují limitní hodnoty pro hmotnostní koncentrace znečišťujících látek ve spalinách (oxidy dusíku, pevné částice, oxid uhelnatý a organické plynné sloučeniny) při uvádění výrobků na trh.

Limitní hodnoty ve výše uvedených dokumentech stanovené jsou však obecně považovány za velmi málo ambiciózní, a proto se některé členské státy EU rozhodly zavést vlastní normy, které jsou přísnější. Například v Německu nyní platí nařízení označované jako BlmSchV.

Jako alternativu k celoevropským předpisům zavedly některé země akreditační systémy, které mají spotřebitele informovat o ekologických vlastnostech kamen určených pro spalování biomasy. Příkladem je systém Flammeverte ve Francii a Nordic Swan ve Skandinávii.

Stále častěji se ozývají hlasy bojovníků za kvalitu ovzduší, kteří požadují úplný zákaz kamen určených pro spalování dřeva ve městech, což vytváří tlak na jejich producenty a motivuje je k výrobě kvalitnějších zdrojů s nižším dopadem na kvalitu ovzduší.

Případný zákaz provozu kamen určených pro spalování dřeva ve městech by mohl významně ovlivnit jejich budoucnost a existenci bez ohledu na další platné předpisy.

Objevte další informace o znečišťujících látkách pocházejících ze spalování biomasy v domácnostech a o možnostech jejich omezení:

PŘEHLED
Chemie
KATALÝZA
Testování
Produkty
Specialisté na snižování znečištění ovzduší

Odborníci na technologie snižující koncentrace znečišťujících látek v plynech pocházejících z vaření a spalování biomasy s cílem zlepšení kvality ovzduší.

KONTAKTUJTE NÁS