Katalytická technologie pro lokální topeniště určené pro spalování dřeva

V jednoduchých kamnech určených pro spalování dřeva obvykle není spalinový ventilátor, takže katalyzátor nesmí způsobovat výrazný pokles komínového tahu.In simple wood stoves, there is normally no fan, so the catalytic converter must not cause a significant pressure drop.

Dalším faktorem je přítomnost pevných částic (sazí a popela) vyskytujících se ve spalinách, které mohou zablokovat buňky katalyzátoru.Another consideration is that ash will be present, which could block the channels in the catalytic converter.

Z těchto dvou uvedených důvodů je nejvhodnější použít tělo katalyzátoru s nízkou hustotou buněk, například 18 nebo 25 buněk na čtvereční palec.For these two reasons, it is best to specify one based on a honeycomb substrate with a low cell-density, for example 18 or 25 cells per square inch.

Teplota spalin ve zdrojích spalujících kusové dříví může během spalovací periody významně kolísat, což znamená, že je vhodnější použít tělo katalyzátoru, které může fungovat jako akumulátor tepla a tím vykrývat tyto výkyvy.The flue gas temperature in appliances which burn logs can vary significantly, which means that a substrate which can act as a heat store may be preferable.

Z tohoto úhlu pohledu je keramické tělo katalyzátoru vhodnější než kovové tělo katalyzátoru.

Oxidační katalyzátorys keramickým tělem
Oxidační katalyzátory s kovovým tělem

Kovová těla katalyzátoru mají tu výhodu, že je lze přímo přivařit k jiným kovovým součástem bez nutnosti použití těsnění, a jsou také méně náchylné na mechanické poškození, což ulehčuje manipulaci, například při běžném čištění.

Objevte další informace o znečišťujících látkách pocházejících ze spalování biomasy v domácnostech a o možnostech jejich omezení:

Přehled
Chemie
Katalýza
Testování
Předpisy
Specialisté na snižování znečištění ovzduší

Odborníci na technologie snižující koncentrace znečišťujících látek v plynech pocházejících z vaření a spalování biomasy s cílem zlepšení kvality ovzduší.

KONTAKTUJTE NÁS