Snížení množství znečišťujících látek ze spalování dřeva

Znečišťující látky vznikající při nedokonalém spalování biomasy mohou být při správné teplotě doreagovány na oxid uhličitý a vodu.

Účelem katalyzátoru je tuto teplotu snížit, aby bylo možné snáze dosáhnout vhodných podmínek pro danou reakci.

Ve spalinách vznikajících při spalování biomasy je však přítomna řada různých organických znečišťujících látek, přičemž každá z nich vyžaduje pro doreagování jinou teplotní úroveň.

Domestic Biomass Catalysis

Navíc se tyto znečišťující látky mohou nacházet v plynné, kapalné nebo pevné fázi, přičemž většina katalyzátorů používaných pro tuto aplikaci umožňuje pouze oxidaci znečišťujících látek v plynné fázi.

Naštěstí se při oxidaci organických znečišťujících látek uvolňuje teplo (tzn. je exotermická). Katalyzátor nejprve začne fungovat (slangově se “rozsvítí “) s těmi znečišťujícími látkami, které mají nejnižší teplotu reakce (přibližně 225 °C), a pak se díky probíhajícím rekcím postupně zahřívá.

Zvyšující se teplota umožňuje doreagování dalších znečišťujících látek, které díky zahřátí plynu přešly do plynné fáze. Další reakce uvolňují další teplo a tak dále v kruhu. Z tohoto důvodu dobře fungující katalyzátor často žhne do červena.

Jakmile teplota dosáhne přibližně 600 °C, všechny organické látky (bez ohledu na to, v jaké fázi se nacházejí), které dosud odolávaly katalytické oxidaci, jednoduše shoří. Proto se katalyzátory používané v kamnech na biomasu často označují jako “katalytické spalovače”.

Navrhnout účinná katalytická kamna na biomasu neznamená jen začít se standardním modelem a vložit do kouřovodu katalyzátor.

Dobře navržená katalytická kamna pro spalování biomasy využívají teplo získané z katalytické oxidace na katalyzátoru jako součást svého výkonu, místo toho, aby jej mařila v komíně, a také zajišťují, aby katalyzátor pracoval při dostatečně vysoké teplotě, tak, aby spálil veškeré saze, které se na něj usadí.

Tato problematika je poměrně složitá, ale společnost Whitebeam nabízí pokyny, rady a tipy, které pomáhají výrobcům kamen, kteří tuto technologii neznají.

Objevte další informace o znečišťujících látkách pocházejících ze spalování biomasy v domácnostech a o možnostech jejich omezení:

Přehled
Chemie
TESTOVÁNÍ
Předpisy
Produkty
Specialisté na snižování znečištění ovzduší

Odborníci na technologie snižující koncentrace znečišťujících látek v plynech pocházejících z vaření a spalování biomasy s cílem zlepšení kvality ovzduší.

KONTAKTUJTE NÁS