DOMÁCÍ BIOMASA

Kouř vznikající z neúplného spalování biomasy lze oxidovat na oxid uhličitý a vodu, pokud je teplota správná. Účelem katalyzátoru je snížit tuto teplotu tak, aby se snadněji dosáhlo vhodných podmínek. Nicméně, v organických znečišťujících látkách se vyskytuje řada různých organických polutantů a každý z nich vyžaduje jiný teplotní práh pro oxidaci. Kromě toho mohou být tyto znečišťující látky v plynném, kapalném nebo dokonce pevném skupenství, a většina katalyzátorů využívaných pro tento účel podporuje pouze oxidaci znečišťujících látek v plynném skupenství.

Domestic Biomass Catalysis

Oxidace organických polutantů naštěstí uvolňuje teplo (tj. exotermická reakce), takže katalyzátor se v žargonu vydává s těmi znečišťujícími látkami, které mají nejnižší teplotu světla kolem 225 °C a pak se zahřívají. Jak se zvyšuje teplota, dosáhne teploty pro vypínání dalších škodlivin, které mohou přejít na plynnou fázi, a tím uvolňují více tepla, a tak dále v praktickém kruhu. Z tohoto důvodu katalyzátor, který pracuje dobře, bude často svítit červeně, protože je horký. Jakmile teplota dosáhne přibližně 600 °C, všechny organické látky (bez ohledu na to, v jaké fázi se to nachází), které dosud odolaly katalytické oxidaci, se prostě spálí. Proto jsou katalyzátory používané v kamenných sporácích na biomasu často označovány jako “katalytické spalovací komory”.

Navrhování účinného kamny na biomasu není pouze záležitostí spouštění standardního modelu a vložení katalyzátoru do spalin. Dobře navržená kamna na bázi katalytické biomasy využívá teplo vyzařované z katalyzátoru jako součást svého výkonu spíše než spláchnout komín a také zajišťuje, aby katalyzátor běžel na dostatečně vysoké teplotě, aby spaloval veškerý dehet, na to. Předmět je poměrně složitý, ale Whitebeam nabízí návrhové pokyny a rady, které pomáhají výrobcům kamen, kteří s touto technologií nejsou obeznámeni

Prozkoumejte další informace o biomasě velkého měřítka:

Uvod
Chemicky Proces
TESTOVÁNÍ
Regulace
Produckty

KATALYZÁTORY PRO čISTěNÍ TEPELNÉHO PLYNU

ODBORNÍCI V TECHNOLOGII PURIFIKACE VZNIKLÝCH PLYNů
REDUKCEZNE čIŠTěNÍ PLYNY VZNIKAJÍCÍ PřI VAřENÍ A SPALOVÁNÍ BIOMASY

KONTAKTUJTE NÁS