Chemie spalin vznikajících při spalování dřeva 

Spalování dřeva se zdá být jednoduché, ale ve skutečnosti jde o překvapivě složitý proces, který zahrnuje několik samostatných fází, během nichž se pevné dřevo postupně mění na hořlavé plyny, které se následně oxidují, čímž je uvolňováno teplo.

Při ideálním spalovacím procesu uhlíku a vodíku (prvky hořlaviny obsažené ve dřevě) by jedinými produkty byly oxid uhličitý a voda, ve skutečnosti však vznikají i jiné znečišťující látky.

 

Tyto znečišťující látky lze rozdělit do tří kategorií:

• Látky vznikající při nedokonalém spalovacím procesu,

• Látky vznikající reakcemi mezi složkami vzduchu,

• Anorganické složky paliva.

V první kategorii jsou hlavními znečišťujícími látkami oxid uhelnatý, saze (tj. uhlík), uhlovodíky a dehtové sloučeniny.In the first category the principle pollutants are carbon monoxide, soot (i.e. carbon), hydrocarbons and wood tar compounds (creosote etc).

Do druhé kategorie patří především oxidy dusíku (NOx), které vznikají jak ze spalovacího vzduchu, tak z obsahu dusíku v samotném dřevě.

Při rozdělení skupiny látek souhrnně označovaných jako NOx je zřejmé, že většinu tvoří oxid dusnatý (NO) a většinu zbytku tvoří toxický oxid dusičitý (NO2).The second category comprises mainly oxides of nitrogen (NOx), which are generated both from the combustion air as well as the nitrogen content of the wood itself.

If the NOx group is broken down further, the majority will be found to be nitric oxide (NO) with most of the remainder consisting of the toxic nitrogen dioxide (NO2).

Třetí kategorie je popel.

 

Objevte další informace o znečišťujících látkách pocházejících ze spalování biomasy v domácnostech a o možnostech jejich omezení:

Přehled
KATALÝZA
TESTOVÁNÍ
Předpisy
Produkty
Specialisté na snižování znečištění ovzduší

Odborníci na technologie snižující koncentrace znečišťujících látek v plynech pocházejících z vaření a spalování biomasy s cílem zlepšení kvality ovzduší.

KONTAKTUJTE NÁS