Přehled spalování biomasy v domácnostech

Electric cooking

Znečišťující látky se vyskytují ve spalinách vzniklých při spalování dřeva v domácnostech v důsledku toho, že dřevo lze jen obtížně zcela spálit, zejména za podmínek, které panují v konstrukčně relativně jednoduchých kamnech (spalování je vždy tzv nedokonalé). Jeden z problémů spočívá v tom, že neexistuje nic jako “standardní dřevo”: každý druh stromu hoří jinak, přičemž velkou roli hrají i další vlastnosti paliva jako např. vlhkost a velikost polen. Kamna na dřevo tedy musí být navržena tak, aby bylo možné spalovat rozmanité spektrum paliv (výrobce v návodu k obsluze udává tzv. garanční palivo, které by majitel při provozu měl používat).

Výstupem nedokonalého spalovacího procesu dřeva jsou spaliny obsahující některé látky, které lze klasifikovat jako znečišťující látky. Patří mezi ně plyny, kapaliny i pevné látky.

Některé z těchto plynů jsou např. zodpovědné za charakteristický zápach hořícího dřeva, který není vždy vítaný, zejména v přeplněných městech. Kapalné znečišťující látky zahrnují dehty a kreozot, které mohou kondenzovat na vnitřních stěnách komína, kde se postupně hromadí a představují nebezpečí požáru, nebo narušení statiky komína. A konečně pevné částice mohou být unášeny proudy horkého vzduchu avšak nakonec se dostanou na zem v podobě prachu a sazí.

Prozkoumejte další informace o znečišťujících látkách ve spalinách vzniklých spalováním biomasy v lokálních topeništích a o tom, jak je lze minimalizovat:

Přehled
Chemie
Katalýza
Testování
Předpisy
Produkty
Specialisté na snižování znečištění ovzduší

Odborníci na technologie čištění horkých plynů pro snížení koncentrací znečišťujících látek z vaření a spalování biomasy za účelem zlepšení kvality ovzduší

KONTAKTUJTE NÁS