SPALOVÁNÍ DOMÁCÍ BIOMASY, ÚVOD

Electric cooking

Kouř ze dřeva vzniká v důsledku toho, že pro dřevo je obtížné shořet úplně beze zbytku, zejména za podmínek přítomných v relativně jednoduchých kamnech. část problému spočívá v tom, že neexistuje žádná taková věc, jako je “standardní dřevo”: jeden druh stromu hoří jiným způsobem než další, a obsah vlhkosti a velikost kulatiny také hraje roli, což znamená, že kamna na spalování dřeva musí být navržena tak, aby jim příliš nevadilo to, jakým druhem dřeva v nich topíme.

Výsledkem je, že spaliny z kamen na dřevo obsahují některé látky, které lze klasifikovat jako znečišťující látky. Patří sem plyny, kapaliny a dokonce i pevné látky. Některé plyny jsou zodpovědné za charakteristickou vůni hořícího dřeva, což není vždy vítané, zejména v přetížených městských oblastech. Tekuté znečišťující látky obsahují dehty a kreosot, které mohou kondenzovat na vnitřních stěnách komína, kde se postupně ukládají a představují nebezpečí požáru. A v konečném důsledku mohou být pevné částečky přenášeny proudy horkého vzduchu ve spalinách, které dopadají na zem jako prach a saze.

Get in touch

KATALYZÁTORY PRO čISTěNÍ TEPELNÉHO PLYNU

ODBORNÍCI V TECHNOLOGII PURIFIKACE VZNIKLÝCH PLYNů
REDUKCEZNE čIŠTěNÍ PLYNY VZNIKAJÍCÍ PřI VAřENÍ A SPALOVÁNÍ BIOMASY

KONTAKTUJTE NÁS