Aplikace

Naše technologie pro čištění horkých plynů je určena pro snížení koncentrací znečišťujících látek v obsažených ve výparech vznikajících při vaření a ve spalinách vznikajících při spalování biomasy s cílem zlepšení kvality ovzduší. Naše produkty mohou být využity v řadě aplikací.

Vaření na elektřině

Výpary, které jsou emitovány během vaření obsahují látky, které se uvolňují nejen ze samotných zpracovávaných potravin, ale také z použitých tuků a olejů. Některé z těchto látek jsou původcem typických pachů provázejících vaření, zatímco další se mohou projevovat, jako kouř. Část tohoto kouře může později kondenzovat a vytvářet mastné usazeniny pevných částic nejen v samotné troubě, ale i v jejím okolí. 

Více
Electric cooking
Solid Fuel

Vaření s využitím spalování pevných palivech

Vaření s využitím pevných paliv jako jsou pece na dřevěné uhlí, keramické grily a pece na pizzu, ve kterých je spalováno dřevo se v dnešní době stávají čím dál populárnější především v restauracích, nicméně, je velmi důležité adekvátně nakládat se spalinami, které při jejich použití vznikají.

Více

Spalování biomasy v domácnostech

Spaliny vznikají při jakémkoliv spalování, nicméně při spalování kusového dřeva v kamnech obsahují významný podíl látek vzniklých nedokonalým spalovacím procesem. Příčinou jsou především podmínky panující ve spalovací komoře konstrukčně velmi jednoduchých kamen pro vytápění domácností. Podmínky spalovacího procesu jsou dány typem spalovaného paliva (neexistuje nic jako „standartní dřevo“ a každý špalek je unikátní svou vlhkostí, charakteristickými rozměry atd.), typem a stavem spalovacího zařízení a kvalifikací jeho obsluhy. Kamna na dřevo tak musí být navržena tak, aby byla schopna provozu v širokém spektru těchto podmínek. 

Více
Biomass
Biomass

Spalování biomasy ve velkých zdrojích

S rostoucím instalovaným výkonem spalovacích stacionárních zdrojů určených pro spalování biomasy (nad výkon běžných zdrojů pro vytápění domácností) dochází ke změně následujících faktorů:

Více
Specialisté na snižování znečištění ovzduší

Odborníci na technologie čištění horkých plynů pro snížení koncentrací znečišťujících látek z vaření a spalování biomasy za účelem zlepšení kvality ovzduší

KONTAKTUJTE NÁS