OBCHODNÍ PRAVIDLA A PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

(1) Úvod
Tyto podmínky upravují používání našich webových stránek; používáním našich webových stránek souhlasíte s těmito podmínkami v plném rozsahu. Pokud nesouhlasíte s těmito smluvními podmínkami nebo jakoukoli ěčástí těchto podmínek, nesmíte používat naše webové stránky. Naše webové stránky používají soubory cookies. Používáním našich webových stránek a souhlasem s těmito smluvními podmínkami souhlasíte s používáním souborů cookies v souladu s podmínkami našich zásad ochrany osobních údajů.

(2) Tyto smluvní podmínky
Tyto smluvní podmínky byly vytvořeny pomocí SEKVENCE Legal www.template-contracts.co.uk a jsou k dispozici na www.website-law.co.uk

(3) Licence k používání webové stránky
Není-li uvedeno jinak, my nebo naši poskytovatelé licencí vlastníme práva duševního vlastnictví na webových stránkách a na materiálech na internetových stránkách. S výhradou níže uvedené licence jsou všechna tato práva duševního vlastnictví vyhrazena. Můžete si prohlížet, stahovat pouze pro účely ukládání do mezipaměti a vytisknout stránky nebo obrázky z webových stránek pro vaše osobní použití, s výhradou omezení uvedených níže a jinde v těchto podmínkách.

Nesmíte: (a) publikovat materiál z této webové stránky (včetně replikace na jiné webové stránce); (b) prodávat, pronajímat nebo publikovat materiál z webové stránky; (c) uveřejňovat jakýkoli materiál z webové stránky na veřejnosti; (d) reprodukovat, duplikovat, kopírovat nebo jinak využívat materiál na našich webových stránkách pro komerční účely; (e) upravovat nebo jinak upravovat jakýkoli materiál na webových stránkách; nebo (f) přerozdělovat materiál z tohoto webu.

(4) Přijatelné použití
Nesmíte používat naše webové stránky žádným způsobem, který způsobuje nebo může způsobit poškození webových stránek nebo poškození dostupnosti nebo přístupnosti webových stránek; nebo jakýmkoli způsobem, který je nezákonný, protiprávní, podvodný nebo škodlivý, nebo v souvislosti s jakýmkoli protiprávním, nezákonným, podvodným nebo škodlivým účelem nebo činnostem. Nesmíte používat naše webové stránky ke kopírování, ukládání, hostování, přenosu, odesílání, používání, publikování nebo distribuci jakéhokoli materiálu, který sestává z (nebo je spojen s) jakýmkoli druhem – spyware, počítačový virus, trojský kůň, červ, škodlivý počítačový software. Nesmíte provádět žádné systematické nebo automatizované činnosti shromažďování údajů (mimo jiné cracking, těžit data, stahování dat a sběr dat) na našich webových stránkách nebo ve vztahu k našim webovým stránkám bez výslovného písemného souhlasu.

Nesmíte používat naše webové stránky pro účely týkající se marketingu bez našeho výslovného písemného souhlasu.

(5) Omezený přístup
Přístup do určitých oblastí našeho webu je omezen. Vyhrazujeme si právo omezit přístup na místa na našich webových stránkách, nebo dokonce na našich internetových stránkách, a to dle našeho uvážení. Pokud vám poskytneme uživatelské jméno a heslo, které vám umožní přístup k zakázaným oblastem našeho webu nebo jiného obsahu či služeb, musíte zajistit, aby toto ID uživatele a heslo zůstalo důvěrné. M?žeme zakázat vaše uživatelské jméno a heslo podle vlastního uvážení bez upozornění nebo vysvětlení.

(6) Omezené záruky
Nezaručujeme úplnost nebo přesnost informací zveřejn?ných na těchto webových stránkách; ani se nezabezpečujeme, že webová stránka zůstane k dispozici nebo že materiál na webové stránce bude aktualizován. V maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy vylučujeme veškerá prohlášení, záruky a podmínky vztahující se k této webové stránce a používání těchto webových stránek (včetně, avšak bez omezení, jakýchkoli záruk vyplývajících ze zákona dostate?né kvality, způsobilosti k účelu a / nebo použití rozumné péče a dovednosti).

(7) Omezení a vyloučení odpovědnosti
Nic z těchto podmínek nebude: (a) omezovat nebo vylučovat naši odpovědnost za smrt nebo zranění zpčsobenou nedbalostí; (b) omezovat nebo vylučovat naši odpovědnost za podvod nebo podvodné zkreslení; (c) omezovat jakýkoli našich nebo Vašich závazků jakýmkoli způsobem, který není povolen podle platných zákonů; nebo (d) vylučovat jakékoliv z našich závazků, které nelze vyloučit podle platných zákonů.

Omezení a vyloučení odpovědnosti stanovené v tomto oddílu a jinde v těchto podmínkách: a) podléhají předchozímu odstavci; a (b) upravují veškeré závazky vzniklé za podmínek a ve vztahu k předmtu podmínek, včetně závazků vyplývajících ze smluv, z deliktů (včetně nedbalosti) a za porušení zákonné povinnosti.

V rozsahu, v němž jsou webové stránky a informace a služby na webových stránkách poskytovány bezplatně, nebudeme odpovídat za jakékoli ztráty nebo škody jakékoliv povahy. Nebudeme zodpovědní za ztráty vyplývající z jakékoli události nebo událostí, které jsou mimo naši přiměřenou kontrolu. Nebudeme zodpovědní za případné ztráty z podnikání, včetně (bez omezení) ztráty nebo poškození zisků, příjmů, výnosů, užívání, výroby, očekávaných úspor, obchodů, smluv, obchodních příležitostí nebo dobré vůle. Nezodpovíme vám za ztrátu nebo poškození dat, databází nebo softwaru. Nezodpovíme vám za žádné zvláštní, nepřímé nebo následné ztráty nebo škody.

(8) Odškodnění
Zavazujete se ohledně odškodnění a zavážete se, že násodškodníte za veškeré ztráty, škody, náklady, závazky a výdaje (včetně, ale bez omezení, soudních výdajů a veškerých částek, které jsme uhradili třetí straně při vypořádání nároku nebo sporu na základě rady našeho poradci) vzniklých nebo utrpěných nám, které vznikly v důsledku jakéhokoli porušení jakýchkoli ustanovení těchto podmínek a které vyplývají z jakéhokoli nároku, že jste porušili jakékoliv ustanovení těchto podmínek.

(9) Porušení těchto podmínek
Aniž by byla dotčena naše další práva vyplývající z těchto podmínek, pokud porušujete tyto smluvní podmínky jakýmkoli způsobem, měžeme podniknout kroky, které považujeme za vhodné k řešení porušení, včetně pozastavení vašeho přístupu na web, zablokování počítačů pomocí vaší IP adresy z přístupu na webové stránky, kontaktováním vašeho poskytovatele internetových služeb a žádostí, aby zablokovali váš přístup na internetovou stránku a / nebo zahájili soudní řízení proti vám.

(10) Variace
Tyto smluvní podmínky můžeme čas od času přehodnotit. Upravené smluvní podmínky se budou vztahovat na používání našich webových stránek od data zveřejnění revidovaných smluvních podmínek na našich webových stránkách. Pravidelně kontrolujte tuto stránku, abyste se seznámili s aktuální verzí.

(11) Přiřazení
Můžeme př evádět, subkontrahovat nebo jinak se zabývat našimi právy a / nebo závazky podle těchto podmínek, aniž bychom vás informovali nebo získali souhlas. Nesmíte převádět, subdodávat nebo jinak se zabývat vašimi právy a / nebo závazky podle těchto podmínek.

(12) Oddělitelnost
Pokud je ustanovení těchto podmínek určeno jakýmkoli soudem nebo jiným příslušným orgánem za nezákonné a / nebo nevymahatelné, ostatní ustanovení budou i nadále v platnosti. Pokud by jakákoli protiprávní a / nebo nevymahatelná ustanovení byla zákonná nebo vymahatelná, pokud by byla část této zakázky zrušena, bude tato část považována za vypuštěnou a zbývající část ustanovení bude nadále platná.

(13) Vyloučení práv třetích stran
Tyto smluvní podmínky jsou ve prospěch vás a nás a nejsou určeny pro prospěch žádné třetí strany ani pro vyloučení třetí strany. Výkon našich a vašich práv ve vztahu k těmto podmínkám a podmínkám nepodléhá souhlasu žádné třetí strany.

(14) Celá dohoda
Tyto smluvní podmínky spolu s našimi zásadami ochrany soukromí představují úplnou dohodu mezi vámi a námi v souvislosti s používáním našich webových stránek a nahrazují všechny předchozí dohody týkající se vašeho užívání těchto webových stránek.

(15) Zákon a příslušnost
Tyto smluvní podmínky budou upraveny a vykládány v souladu s anglickým právem a veškeré spory týkající se těchto podmínek budou podléhat nevýlučné jurisdikci soudů v Anglii a Walesu.

(16) Naše detaily
Whitebeam je vlastnictvím společnosti Whitebeam d.o.o.

KANCELÁŘ

Parmova Ulica 53
1000 Ljubljana
Slovenia
EU