Skip to content

Demystifikování kondenzovatelných částic: Co potřebujete vědět

20 července, 2023

Denně se setkáváme se situacemi, kdy koncentrace znečišťujících látek ve výfukových plynech automobilů se spalovacím motorem vyvolávají otázky ohledně účinnosti zařízení na kontrolu znečištění, jako jsou např. filtry pevných částic. Tento popisuje koncept kondenzovatelných částic a jejich význam pro hlubší pochopení znečišťujících látek emitovaných různými zdroji, včetně vozidel, kamen a průmyslových procesů.

Definování kondenzovatelných částic

Kondenzovatelnými částicemi jsou myšleny látky, které jsou v plynné fázi při vysokých teplotách, jako je například prostředí výfukových potrubí vozidel, komíny nebo pece. Když se však tyto plyny ochladí na tzv. kondenzační teplotu, nastane fázová změna způsobující kondenzaci na kapalné nebo pevné částice. Pozoruhodné příklady zahrnují motorovou naftu, tuky a oleje přítomné v potravinách a dřevěné dehty, jako je kreosot.

Zásadní je, že kondenzovatelné částice nemohou být zachyceny pomocí filtrů při procesní teplotě, protože zpočátku existují v plynné formě, která snadno filtry prochází. Naproti tomu „filtrovatelné částice“ představují látky, které mohou být zachyceny filtry při zvýšených teplotách. Součtem kondenzovatelných částic a filtrovatelných částic, získáte celkové částice.

Regulační rozdíly

Předpisy a normy týkající se kvality ovzduší často uvádějí limitní hodnoty hmotnostních koncentrací celkových částic a limitní hodnoty hmotnostech koncentrací organických plynných sloučenin (OGC). V Evropě předpisy pro kamna a kotle na dřevo primárně definují částice jako částice, které jsou filtrovatelné při zvýšených teplotách. Tato definice ovlivňuje způsob monitorování a kontroly emisí v různých sektorech.

Snížení koncentrací kondenzovatelných částic

Pochopení povahy kondenzovatelných částic je zásadní při vývoji strategií ke snížení jejich koncentrací ve spalinách. Technologie spoléhající se pouze na filtraci jsou neúčinné, pokud nejsou plyny před filtrací dostatečně ochlazeny. V současné době je nejúčinnější technologií pro snížení koncentrací kondenzovatelných částic oxidační katalyzátor. Toto zařízení oxiduje organické plyny na oxid uhličitý a vodu dříve, než mají šanci se ochladit a zkondenzovat.

Aplikace v kamnech spalujících dřevo a ve varných zařízeních

Mnoho kamen na dřevo emituje vyšší podíl kondenzovatelných částic ve srovnání s filtrovatelnými částicemi. Při vaření spadají téměř všechny emitované částice do kategorie kondenzovatelných. Proto se nasazení technologie následného zpracování spalin, speciálně navržené pro snížení kondenzovatelných částic, ukazuje jako nejúčinnější přístup ke zlepšení lokální kvality ovzduší v situacích, kdy vaření a vytápění biomasou jsou převládajícími zdroji znečištění.

Kondenzovatelné částice jsou kritickým faktorem při řešení znečištění z různých zdrojů. Pochopením jejich podstaty a použitím vhodných technologií na snižování jejich koncentrací můžeme podniknout významné kroky ke zlepšení kvality ovzduší v našich komunitách, zejména v situacích, kdy kondenzovatelné částice dominantně přispívají ke znečištění.