Skip to content

Specialisté na snižování znečištění ovzduší

Již používáte katalyzátory?

Vyberte si z naší nabídky katalyzátorů a zjistěte více o našich produktech.

Objevte nejlepší technologii pro snížení emisí

Z vaření na elektřině a s využitím pevných paliv nebo ze spalování biomasy

Katalyzátory nejsou jen pro motory

Katalyzátory jsou rovněž účinnou technologií pro redukci znečišťujících látek obsažených ve výparech vzniklých během vaření a ve spalinách vzniklých během spalování biomasy, běžně používané pro vytápění domů, přípravu teplé vody a generování elektřiny. Katalyzátory mohou snížit emise z rychlovarných pecí, pecí na dřevěné uhlí, kamen na dřevo a kotlů. Mezi znečišťující látky, které lze snížit pomocí katalyzátorů patří oxid uhelnatý (CO), těkavé organické látky (VOC), pevné částice (PM) a oxidy dusíku (NOx).

Instalace katalyzátoru do pecí bez ventilace umožní jejich certifikaci v USA, zatímco výrobci kamen určených pro spalování biomasy mohou odlišit svůj sortiment a s velkou rezervou splnit limitní hodnoty uvedené ve směrnici EU o ekodesignu. Naše katalyzátory pro selektivní katalytickou redukci (SCR) a dávkovací systémy umožňují dodržování emisních předpisů u velkých zdrojů určených pro spalování biomasy.

Možnosti uplatnění

Vaření na elektřině

Kontrola znečištění ve výparech z vaření pro zlepšení kvality ovzduší a zajištění souladu s předpisy o ochraně životního prostředí a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Vaření na pevných palivech

Používání dřevěného uhlí, keramických grilů a pecí spalujících dřevo je na vzestupu a s tím roste i důležitost dodržovat opatření pro bezpečnost a kvalitu ovzduší.

Spalování biomasy v domácnostech

Integrace katalyzátoru do kamen spalujících dřevo je nejjednodušší způsob, jak splnit současné i budoucí legislativní předpisy z pohledu koncentrací znečišťujících látek ve spalinách.

Spalování biomasy ve velkých zdrojích

Systém selektivní katalytické redukce (SCR) může při zohlednění komplexních emisních faktorů ve velkých zdrojích, snížit emise NOx až o 90 %.